آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

                   “آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی “

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱- در این آئین‌نامهواژه‌ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) سازمانغیردولتی که در این آئین‌نامه «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکلهایی اطلاق می‌شود کهگروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطتأسیس شده و دارای اهداف غیرانفتاعی و غیرسیاسی می‌باشد.

تبصره ۱- عناوین «جمعیت» ، «انجمن» ، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آنمی‌تواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به کار گرفته شوند.

تبصره ۲- واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالتنداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی کهخارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

تبصره ۳- اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزابنگردد.

تبصره ۴- اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری و صنفیانتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره ۵- داوطلبانه به معنای مشارکت و تأسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادیاراده اشخاص است.

ب) هیأت مؤسس به مجموعه اشخاصی گفته می‌شود که سازمان راتأسیس می‌نمایند.

پ) پروانه فعالیت، سندی است که توسط مراجع مقرر در اینآیین‌نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می‌شود.

ت) مراجعنظارتی مشتمل بر هیأت نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامیشهرستان و نماینده سازمانهای غیردولتی شهرستان)، هیأت نظارت استان (مرکب ازاستاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیردولتی) و هیأت نظارتکشور (مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، نماینده شورای عالی استانها و نمایندهسازمانهای غیردولتی) می‌باشند که بر اساس این آیین‌نامه و با رعایت ضوابط مربوط، درسطح شهرستان، استان و شکور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی، غیراز تشکلهایی کهمطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش‌بینی شده است، اقدام می‌نمایند. نظارتبر سازمانهای غیردولتی فرااستانی، کشوری یا بین‌المللی با هیأت نظارت کشور خواهدبود.

ماده ۲- سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین‌نامهو سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می‌گردد.

ماده ۳- موضوع فعالیت سازمانمشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه،بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی،محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن یا مجموعه‌ای از آنها می‌باشد.

فصلدوم – حقوق و تکالیف

ماده ۴- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، بارعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت بهموارد زیر اقدام نماید:

الف) ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاههای دولتی وعمومی غیردولتی.

ب) اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب:

۱٫در فرایندبرنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی برحسبمورد.

۲٫در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی،نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاههای قانونی ذیربط.

پ)کمک به اجرایبرنامه‌ها و پروژه‌های دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم باآنها.

ت) برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف سازمان.

ث)انتشار نشریه.

ج) انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامهسازمان.

چ) حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.

ماده ۵- سازمان مکلفاست گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سالمالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی رابنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه‌ای ازگزارش اسلانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.

ماده ۶- هزینه‌های سازمان از منابع زیر تأمین می‌شود:

الف) هدیه،اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب)وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهدافو اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

تبصره ۱- سازمان موظف پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، مشخصات منبع کمک‌کننده، میزان کمک وچگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید. مراجعمذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یادشده، نسبت به نظرخواهی ازوارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

موافقت دستگاههای یادشده ضروری است و این دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداکثریک ماه از تاریخ وصول استعلام می‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظرمواق است.
تبصره ۲- دریافت کمک از مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانسهایوابسته به سازمان ملل، نیاز به دریافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهای یادشده توسطوزارت امور خارجه تهیه می‌شود و در اختیار هیأت نظارت قرار می‌گیرد.

ماده ۷- تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آنقبل و پس از انحلال ممنوع است.

ماده ۸- اساسنامه و فعالیتهای سازمان نبایدمغایر با اصول قانون اساسی باشد.

ماده ۹- سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسانمراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند. بازرسان نیز باید در حضورنمیانده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسینمایند. نحوه بررسی باید به گونه‌ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید. خارجکردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی، مگر به حکم مرجع قضایی صالح، ممنوع است.

ماده ۱۰- فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتیفرااستانی و ملی باشد.

تبصره ۱- مرجع یادشده، قبل از اعلام نتیجه به سازمانمتقاضی، باید از دستگاههای دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید. دستگاههای مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند، در غیر این صورتنظر آنها موافق تلقی می‌شود.
تبصره ۲- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف ۴۵ روز ازتاریخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد.

تبصره ۳- ارائه تقاضای سازمانبا محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتیشهرستان یا استان انجام می‌گیرد.

تبصره ۴- شرکت سازمان در مجامع بین‌المللی،دوره‌های آموزشی و نمایشگاهها، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد.

ماده ۱۱- سازمان باید در فعالیتهای خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتارینهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید.

ماده ۱۲-سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسساتمذکور مکلفند اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۱۳- سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری نسبت به اخذنظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلساتدعوت و گزارشی از نقطه‌نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذیربط ثبت نمایند.

ماده ۱۴- دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجراییبه سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهایخود را در این خصوص به دولت ارائه کند.

ماده ۱۵- سازمانهای دولتی مکلفند زمینهمشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد باهیأت‌های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند.

ماده ۱۶- سازمان حق دارد در موضوعفعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجعقضایی اقامه دعوا نماید.

فصل سوم – صدور پروانه فعالیت

ماده ۱۷- متقاضیان تأسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برایصدورپروانه سازمانهای مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتیمقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمایند.

تبصره ۱- دبیرخانه هیأت نظارت کشور،استان و شهرستان به ترتیب در وزارت‌کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- مسؤلیت دبیرخانه هیأت نظارت کشور، استان وشهرستان به ترتیب برعهدهوزارت‌کشور، استانداری و فرمانداری می‌باشد.

تبصره ۳- اجرای تشریفات اداری وانجام اقدامات موضوع این آیین‌نامه توسط دبیرخانه هیأت نظارت انجام می‌گیرد.

تبصره ۴- تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیأتنظارت اتخاذ می‌شوند.

تبصره ۵- صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأییدهیأت نظارت در هیأت نظارت کشور با وزیرکشور، در هیأت نظارت استان با استاندار و درهیأت نظارت شهرستان با فرماندار می‌باشد.
ماده ۱۸- هیأت مؤسس باید دارای شرائطزیر باشند:

الف) داشتن هیجده سال تمام.

ب) تابعیت ایرانی.

پ) دارا بودنصلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعالیت سازمان.

ت) عدمعضویت در گروههایی که براساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند ونداشتن محکومیت مؤثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

تبصره- هیأت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

ماده ۱۹- سازمانهایغیردولتی که موضوع یا هدف فعالیت آنها مشترک است، در صورت وجود شرایط زیر می‌توانندشبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه‌های سازمانهای بین‌المللی درآیند:

الف) حداقل۲سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.

ب) به محکومیتهای بند (پ) یا (ت) ماده( ۲۸ )این آئین‌نامه محکوم نشده باشند.

پ) به تکالیف مندرج در ماده (۵) اینآئین‌نامه عمل کرده باشند.

ت) تابعیت آنها ایرانی باشد.

ث) اعضای مؤسسحداقل ۵ سازمان غیردولتی ایرانی باشند.

تبصره ۱- انجام استعلامهای مذکور درتبصره‌های (۲)و(۳) ماده (۲۲) این آیین‌نامه برای تأسیس شبکه‌های سازمانهای غیردولتیلازم نیست.

تبصره ۲- صدور پروانه فعالیت برای شبکه‌های سازمانهای غیردولتیبرعهده هیأت نظارت کشور و تابع مقررات این آئین‌نامه می‌باشد. حقوق، تکالیف و سایرمقررات شبکه‌های مذکور همان است که برای سازمانهای غیردولتی پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۰- هیأت مؤسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب موردبه مراجع مذکور در ماده (۱۷) این آئین‌نامه ارائه نماید:

الف) فرم تقاضانامهتکمیل شده.

ب) تصویر مدارک هویتی هیأت مؤسس.

پ)اساسنامه سازمان.

ت)اولین صورتجلسه هیأت مؤسس.

ماده ۲۱- اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) اهداف سازمان.

ب) موضوع فعالیت.

پ) مدت فعالیت.

ت) مرکز اصلیفعالیت.

ث) نحوه ایجادشعب.

ج)ارکان و تشکیلات سازمان، نحوه انتخاب، شرحوظایف و اختیارات و مسؤلیتهای آنها.

چ) صاحبان امضاهانی مجاز.

ح) شرایطپذیرش عضو.

خ) منابع تأمین درآمد و دارایی.

د)نحوه تغییر و تجدیدنظردراساسنامه.

ذ) نحوه انحلال.

ر) مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.

ز) محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان.

تبصره ۱- اساسنامه سازمان باید بررأی‌گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دورهتصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح کند.

تبصره ۲- در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارشهای عملکرد اجراییو مالی سازمان به اعضای خود و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود.

تبصره ۳- محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیأت مؤسس و براساس شاخصهای تقسیماتکشوری تعیین می‌شود.

ماده ۲۲- مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (۱۷) اینآئین‌نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود رانسبت به تأیید یا رد تقاضا اعلام نماید.

تبصره ۱- در صورتی که هیأت نظارت تقاضارا رد کند، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخواست را به متقاضیاعلام کند.

تبصره ۲- چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یک از دستگاههایدولتی مربوط باشد، حسب مورد اخذنظر موافق دستگاه یا دستگاههای دولتی ذیربط نیزضروری است.

تبصره ۳- هیأت نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضانسبت به اخذنظر مرجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران و دستگاههای تخصصی) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماهنظر خود را اعلام نماید، در غیر این صورت نظر هیأت مزبور موافق تلقی می‌شود.

تبصره ۴- متقاضی صدور پروانه می‌تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراضنماید:

الف) از تصمیم هیأت نظارت شهرستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، به هیأتنظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیأت نظارت استان، ظرف یک ماه به هیأت نظارتکشور.

ب) از تصمیم هیأت نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارتکشور.

پ) تصمیم هیأت نظارت شکور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداریقابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۲۳- مجمع عمومی و هیأت امناء (حسب مورد) بالاترینمرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرائط مقرر در ماده (۱۸) این آیین‌نامهباشند.

ماده ۲۴- سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد.

ماده ۲۵- سازمانمکلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیأت مدیره، هیأت امنا و نشانی را بهمرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات اینآیین‌نامه از سوی مراجع یادشده، سازمان مکلف است وفق آیین‌نامه ثبت، نسبت به ثبت دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.

فصل چهارم – نظارت

ماده ۲۶- وظائف مراجع نظارتی استان و شهرستان، بهترتیب در رابطه با سازمانهای غیردولتی با محدوده فعالیت در سطح استان وشهرستان بهشرح زیر می‌باشد:

الف) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان و اقدامبه صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه.

ب) دریافت گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی.

پ) رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت.

ت) نظارتبر اجرای مقررات این آیین‌نامه.

ماده ۲۷- وظائف مرجع نظارتی فرااستانی و ملی درمورد سازمانهای غیردولتی عبارت است از:

الف) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیانتأسیس سازمانهای غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و ملی و اقدام به صدورپروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط وضوابط مقرر در این آیین‌نامه.

ب) دریافتگزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنها.

پ) رسیدگیو اعلام‌نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تأخیر یارد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمانهای غیردولتی بااستانداریها و فرمانداریها.

ت) نظارت برحسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

تبصره- نظارت بر سازمانهای غیردولتی تخصصی توسط دستگاههای ذیربط با هماهنگیوزارت کشور انجام خواهد شد.

ماده ۲۸- مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خوددر صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه از سوی سازمان،نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیردولتی مربوط و نماینده دستگاهدولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و درصورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زیر را بهاجرا گذارند:

الف) تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت.

ب) تذکرکتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت.

پ) تعلیق پروانهفعالیت برای مدت ۳ ماه.

ت) تقاضای لغو پروانه فعلایت از دادگاه در صورت عدماصلاح وضعیت.

تبصره ۱- مراتب مذکور توسط مسؤل دبیرخانه هیأت نظارت ابلاغ و درپرونده ثبت می‌شود.

تبصره ۲- نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده، دربخشنامه وزیرکشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ می‌شود، تعیینخواهد شد.

ماده ۲۹- صدور مجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی و بین‌المللی درایران و نظارت بر آنها به عهده هیأتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه، نمایندهوزارت کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط باموضوع فعالیت سازمان غیردولتی خارجی یا بین‌المللی خواهد بود.

تبصره – فعالیتسازمانهای غیردولتی مذکور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۳۰- سازمانهای غیردولتی کهاز مصادیق اینآیین‌نامه قرار می‌گیرند و در اجرای مقررات جاری تاکنون ایجاد شده‌اند، باید وضعیتخود را با مقررات این آیین‌نامه تطبیق دهند، در غیر این صورت مشمول مزایا و تسهیلاتاین آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۳۱- انحلال سازمان اعم از اختیاری و قهری، براساس مفاد ذیربط آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی – مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحاتبعدی – انجام می‌گیرد.

تبصره – چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صورتمحدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر اساس مقررات این آیین‌نامهسازمان خودبخود منحل می‌گردد.

ماده ۳۲- تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصلششم قانون کار، واحدهای آموزش عالی و یا مؤسسات پژوهشی موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی – مصوب ۱۳۵۳- آموزشگاههای علمیآزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیردولتی و سایر تشکلهایغیردولتی که در نص قوانین جاری صراحتاً اجازه تأسیس و انحلال آنها به عهدهدستگاههای دولتی واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع این آیین‌نامه خارجمی‌باشند.

تبصره ۱- مرجع صدور پروانه برای سازمانهای غیردولتی تخصصی با رعایتمقررات این آیین‌نامه و با اخذنظر دستگاههای ذیربط، وزارت کشور است.

تبصره ۲- نحوه صدور پروانه برای سازمانهای غیردولتی جوانان مطابق تفاهم‌نامه‌ای است که توسطوزارت کشور و سازمان ملی جوانان امضاء شده است.

ماده ۳۳- از تاریخ ابلاغ اینتصویب‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت ۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت ۲۹۶۴۵ هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو می‌گردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2,104 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>