تاریخچه و اهداف

“بیانیه ماموریت”
خانه سازمان های غیردولتی استان مرکزی
“سازمانی است مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که با پایبندی کامل به اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران، داوطلبانه برای توانمندسازی، حمایت و تحقق اهداف عالیه سازمان های مردم نهاد با هدف نشر آگاهی عمومی و احقاق حقوق شهروندی می کوشد”.

تاریخچه:
خانه سازمانهای غیردولتی استان مرکزی فعالیت خود را با عنوان یک حامی و به نوعی اتحادیه صنفی موسسات و تشکلهای غیردولتی در قالب یک ساختار غیر دولتی، از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت/۳۱۲۱۸هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ به منظور تحقق اهداف عالیه و عام المنفعه خود و با تدوین اساسنامه و برگزاری انتخابات مجمع عمومی فعالیت خود را آغاز و رسماً توسط استاندار محترم وقت و رئیس نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان مرکزی ، جناب آقای سهرابی وبا حضور مدیران ارشد استان افتتاح گردید.«کلیه فعالیت های این موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران و طبق اساسنامه مصوب مجمع موسسه خواهد بود.

اهداف:
۱- توانمندسازی سازمان های مردم نهاد استان از طریق هم افزایی بین بخشی و نیز حمایت های علمی، آموزشی و تلاش در جهت احقاق حقوق آن ها
۲- تقویت روحیه تعاون و مشارکت میان سازمان های مردم نهاد و تبادل تجارب و ایجاد انسجام قانونی بین آن ها از طریق راه اندازی و تقویت شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد، استانی و ملی
۳- تقویت ارتباطات موثر و هدفمند سازمان های مردم نهاد، دستگاههای دولتی، نهادهای حکومتی، بخش غیردولتی و مردم
۴- نظارت بر عملکرد فعالیت سازمان های مردم نهاد، دستگاههای دولتی و حکومتی و تلاش در جهت احقاق حقوق شهروندی، مصوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵- آموزش عمومی اطلاع رسانی و نشر آگاهی های تخصصی میان سازمان های مردم نهاد، دستگاههای دولتی و عموم مردم
۶- توسعه روابط قانونمند میان سازمان های مردم نهاد استانی و نهادهای بین المللی در چهارچوب آئین نامه ها و قوانین مصوب کشور
۷- تلاش در جهت اصلاح ساختار سازمان های مردم نهاد و استاندارد سازی فعالیت های این سازمان درحوزه های مختلف
۸- بررسی کارشناسانه و هدفمند مشکلات سازمان های مردم نهاد و ایجاد همدلی و هم افزایی در بین سایر بخش ها به منظور ارائه راهکارهای موثر و اثر بخش و حل مشکلات آن ها
۹- بستر سازی و ایجاد ساختارهای قانونی به منظور توسعه اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی
۱۰- ارائه راهکارها، نظرات و پیشنهادات در تدوین سیاست ها، قوانین و دستورالعمل های کلان منطقه ای در سطوح استانی، ملی و بین المللی
۱۱- کمک به ایجاد تعاملات فی مابین سازمان های مردم نهاد در سطح ملی و ایجاد خانه ملی سازمان های مردم نهاد و شبکه های ملی تخصصی در حوزه سمن ها
۱۲- توسعه زیرساخت های مادی و تجهیزاتی سازمان های مردم نهاد در جهت نیل به اهداف عالیه سازمان های مردم نهاد